Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater

De Bestrijdingsmiddelenatlas geeft op grond van meetgegevens van regionale waterbeheerders een landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De atlas maakt onderscheid in resultaten van de monitoringslocaties voor de Kader Richtlijn Water (KRW), het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM) en meetpunten uit andere monitoringsprogramma’s.

Update 2018

Per 29 oktober 2019 is een nieuwe versie van de bestrijdingsmiddelenatlas beschikbaar met meetgegevens van 2018. Er zijn een aantal kleine wijzigingen en aanpassingen doorgevoerd. Zo worden de resultaten getoond voor ca. 30 stoffen waarvoor nu voor het eerst ecologische normen zijn afgeleid. Verder is de toetsingsprocedure verfijnd, hetgeen resulteert in minder niet-toetsbare meetpunten en meer meetpunten onder/gelijk de norm.

Belangrijkste toevoegingen in de producten in de atlas dit jaar zijn:
- Dossiers voor groepstoffen zoals gebruikt in de Bestrijdingsmiddelenatlas
- Betrouwbaarheidsintervallen in de grafieken van de GGDO

Wat kan deze atlas u bieden?

  • Waar zijn bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater gemeten ?
  • Waar en wanneer zijn normen voor een stof overschreden ?
  • Wat zijn de belangrijkste probleemstoffen ?
  • en nog veel meer gedetailleerde informatie.

In het Nieuws

Twee kaarten van de Bestrijdingsmiddelenatlas in de Atlas Leefomgeving

Vanaf september 2018 is met een on-line webservice de Atlas Leefomgeving (www.atlasleefomgeving.nl/kaarten) gekoppeld aan de Bestrijdingsmiddelenatlas. De Atlas Leefomgeving, van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, geeft informatie over milieu en gezondheid. Het bevat o.a. geografische informatie over uitlopende thema’s van lucht tot bodem en van recreatie tot veiligheid.

Er zijn inmiddels twee kaarten opgenomen: de kaart met de ‘som normoverschrijdingen’ en de kaart ‘percentage normoverschrijdende stoffen’. De eerste geeft de máte weer waarin bestrijdingsmiddelen de waterkwaliteitsnorm (JG-MKN of MTR) overschrijden, de tweede presenteert een maat voor het áántal gemeten stoffen dat die norm overschrijdt. Deze kaarten zijn nu te combineren met andere kaarten uit de Atlas Leefomgeving, zoals over de inrichting van gebieden, ecologische kwaliteit, perceelinformatie enzovoorts. Deze samenwerking biedt nieuwe kansen voor bredere toepassing van de norm getoetste monitoringsgegevens van bestrijdingsmiddelen. We onderzoeken de mogelijkheden voor koppeling van meer kaarten uit de bestrijdingsmiddelenatlas.