Algemeen

Ruimtelijk: algemene beeld bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater; gesommeerde normoverschrijding

P02 20

A. Het algemene beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater aan de hand van de gesommeerde normoverschrijding (SNO-waarden). Bij de interpretatie van de kaart moet er rekening mee worden gehouden dat de SNO-waarden afhankelijk zijn van het aantal stoffen waaraan gemeten is. Als van een monster aan minder dan 10 stoffen een meting werd verricht, dan wordt dit als een meting van te weinig stoffen beschouwd om de SNO te bepalen. In de kaart zijn de vier stroomgebieden in Nederland weergegeven: Rijn, Maas, Eems en Schelde.

Trend: berekende gemiddelde SNO-waarde per meetpunt per jaar

P05 03 G1

B.  De grafiek geeft de berekende gemiddelde SNO-waarde per meetpunt per jaar. Buiten beschouwing gelaten zijn meetpunten waarvan in geen enkele periode gegevens beschikbaar zijn. In de grafiek is de trendlijn weergegeven voor heel Nederland en voor de vier stroomgebieden in Nederland: Rijn, Maas, Eems en Schelde.

Trend: percentage meetpunten met een SNO-waarde van 0 van het totaal aantal meetpunten per jaar

P05 03 G2
C.  De grafiek geeft het percentage meetpunten met een SNO-waarde van 0 van het totaal aantal meetpunten per jaar, dat wil zeggen het percentage meetpunten waar geen enkele stof een overschrijding vertoont.In de grafiek is de trendlijn weergegeven voor heel Nederland en voor de vier stroomgebieden in Nederland: Rijn, Maas, Eems en Schelde.

Proclaimer
Resultaten (kaarten, figuren, tabellen, teksten e.d.) van de website Bestrijdingsmiddelenatlas mogen vrij worden gedownload en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld op de hierna volgende wijze: “Vijver M.G., Zelfde M. van 't, Tamis W.L.M., Musters C.J.M. & Snoo G.R. de (2008), Spatial and temporal analysis of pesticides concentrations in surface water: pesticides atlas., Journal of Environmental Science and Health part B 43: 665-674”. Vermeld ook altijd bij gebruik van de informatie van de Bestrijdingsmiddelenatlas: “www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl, download datum”. Deze website komt tot stand met financiering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat WVL. Er is veel zorg en aandacht besteed om deze website actueel, juist en toegankelijk te houden. De onderliggende gegevens zijn tot stand gekomen door de grote inspanningen die onze Nederlandse waterbeheerders en drinkwaterbedrijven, en RIVM en Ctgb, elk jaar weer leveren. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van hun gegevens en voor vragen daarover kunt u met hen contact opnemen. Uw overige suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of anderszins aangaande de Bestrijdingsmiddelenatlas kunt u doorgeven via de contactpagina.