Evaluatie Tweede nota duurzame gewasbescherming 2013-2023

In de Tweede nota duurzame gewasbescherming periode 2013-2023 (PDF) worden o.a. een aantal doelstellingen geformuleerd voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit en drinkwaterkwaliteit. Om de veranderingen in de ecologische waterkwaliteit te kunnen volgen, is een Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM) opgezet door Deltares in samenwerking met de waterschappen. De opzet van dit meetnet alsmede de eerste jaarlijkse evaluaties zijn binnenkort terug te vinden bij de rapportages

In het LM-GBM worden op 98 meetpunten verdeeld over 7 teelten een reeks van gewasbeschermingsmiddelen gemeten die specifiek in die zeven teelten worden toegepast. Jaarlijks wordt de voortgang van het LM-GBM geëvalueerd wat betreft de volledigheid en resultaten van het meetnet. Hiervoor is een reeks producten (kaarten, grafieken en tabellen) rond het LM-GBM in de Bestrijdingsmiddelenatlas opgenomen.

Voor het volgen van het behalen van de doelen van de drinkwaterkwaliteit wordt gebruik gemaakt van alleen de 8 drinkwaterinnamepunten, en de resultaten hiervan worden weergegeven in twee grafieken: normoverschrijdende meetpunten en metingen. De drinkwaternorm is namelijk alleen van toepassing op drinkwaterinnamepunten oppervlaktewater.

De resultaten van het LM-GBM en de trends wat betreft de drinkwaterkwaliteit zijn in de Bestrijdingsmiddelenatlas opgenomen sinds eind 2015 in een aparte subgroep Evaluatie Tweede nota duurzame gewasbescherming periode 2013-2023. Indien nodig wordt per product de wijze van berekening uitgelegd in de toelichting behorende bij dat product.