Correlaties landgebruik

  1. Algemeen
  2. Toelichting op begrippen
  3. Nadere toelichting

1. Algemeen

De correlaties tussen concentratie of normoverschrijding en het landgebruik worden eerst berekend voor de individuele stoffen, zie ook de producten correlatie concentratie en oppervlakte landgebruik en correlatie normoverschrijding en oppervlakte landgebruik. Dit product is daarop gebaseerd. Per type landgebruik wordt weergegeven welke bestrijdingsmiddelen een significante correlatie met dit landgebruik hebben.

2. Toelichting op begrippen, presentatie en technische verantwoording

Voor de uitleg van de diverse (technische) begrippen als bijvoorbeeld correlatie, significantie, landgebruik, afwateringseenheid, de presentatie van de tabel en de technische verantwoording wordt verwezen naar de toelichting van de eerder genoemde producten correlaties concentratie en normoverschrijding en oppervlakte landgebruik.

3. Nadere toelichting

In de tabellen per type landgebruik worden alleen die bestrijdingsmiddelen getoond, waarvan bekend is dat ze zijn gebruikt ("toegelaten") bij dat type landgebruik. Voorts worden alleen de significante correlaties getoond, dus niet de niet significante correlaties. Dus als een stof wél is gebruikt in een bepaald type landgebruik, maar er is geen significante correlatie berekend, wordt deze stof in dit product niet getoond. Zowel de siginificante correlaties voor concentraties als voor normoverschrijding worden getoond. Soms is er voor een stof een significante correlatie voor zowel concentratie als normoverschrijding. Welke typen significante correlaties zijn gevonden, is weergegeven in de tweede kolom van de tabel (concentratie, normoverschrijding, beide). De stoffen per type landgebruik met een significante correlatie worden geordend weergegeven. Bovenaan in de tabel staat de categorie stoffen met zowel eens significante correlatie voor concentratie als normoverschrijding. Daarna de categorie stoffen met een correlatie met normoverschrijding en vervolgens de categorie stoffen met een correlatie met concentratie. Indien er meerdere stoffen in een categorie zijn, worden deze weer geordend naar de mate van significantie (derde kolom). In de categorie “beide” wordt dan per stof de hoogste mate van significantie weergegeven.