Verklarende woordenlijst

Afwateringseenheid

Indeling van de gebieden van waterbeheerders in de kleinste hydrologische en geografische ruimtelijke eenheden, ook wel GAF90 genoemd.

Aggregatie

Combinatie van meetgegevens in de ruimte en/of in de tijd. Bijvoorbeeld, de meetgegevens worden per meetpunt geaggregeerd per maand, vervolgens per jaar, en vervolgens per periode van drie jaar. Meetpunten worden ook geaggregeerd per ruimtelijke eenheid, i.c. de afwateringseenheid.

Concentratie

Gehalte van bestrijdingsmiddel in het oppervlaktewater in een eenheid (bijv. nanogram) per liter.

Correlatie

De mate van lineaire samenhang of verband tussen twee variabelen of kenmerken.

Detectielimiet

Zie rapportagegrens.

Geometrisch gemiddelde

Er bestaan verschillende definities en werkwijzen om dit bepalen. Het meest gangbaar is om de waarden eerst logaritmisch te transformeren, dan het gemiddelde te bepalen, en dit vervolgens terug te transformeren. Wordt vaak gebruikt bij een scheve verdeling van waarden (veel lage en weinig hoge).

Indicatie

Aanwijzing.

Landgebruik

De wijze waarop de grond wordt gebruikt of is bestemd; ook wel grondgebruik. Zie ook het overzicht typen landgebruik.

Koppeling

De relatie of samenhang tussen gehalten of concentraties van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater enerzijds en oppervlakten van verschillende typen landgebruik anderzijds.

Logistische regressie

Regressie waarbij de responsvariabele een kans is, en tussen 0 en 1 ligt, bijv. het aantal normoverschrijdende meetpunten afgezet tegen het totaal aantal meetpunten (= fractie) per bestrijdingsmiddel per ruimtelijke eenheid. Zie ook regressie.

Meetpunt

Locatie waarop de bestrijdingsmiddelen gemeten zijn.

Meting

Bepaling van de concentratie van één bestrijdingsmiddel op één meetpunt op één tijdstip.

Monster

Bepaling van de concentraties van bestrijdingsmiddelen op één meetpunt op één tijdstip.

Niet-toetsbare meting

De waarde van de meting is dan gelijk aan de rapportagegrens, en ligt bovendien bóven de norm. De werkelijke waarde is niet bekend en kan of boven of onder de norm liggen.

NMI

Project Nationale Milieu Indicator van het RIVM en Alterra, zie pagina links voor nadere informatie.

Norm

Beoordelingscriterium voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Er worden verschillende normen onderscheiden:

  • het maximaal toelaatbare risico (MTR),
  • de milieukwaliteitsnorm jaargemiddelde (JGN-MKN/ AA-EQS),
    N.B. De JG-MKN zal de MTR in de loop der jaren gaan vervangen,
  • de milieukwaliteitsnorm maximum concentraties (MAC-MKN / MAC-EQS),
  • de (som) drinkwaternorm (DWN) en
  • het toelatingscriterium van de CTGB.

Normoverschrijding

Vindt plaats als de waarde van de meting (die niet gelijk is aan dan de rapportagegrens) hoger is dan de norm.

Regressie

Statistische techniek voor het kwantificeren van de relatie tussen een responsvariabele (bijv. concentratie bestrijdingsmiddel) en verklarende variabelen (bijv. type landgebruik).

Regressiecoefficient

Coefficient van een verklarende variabele die de verandering weergeeft in de responsvariabele als de verklarende variabele in waarde verandert (grotere of kleinere oppervlaktes).

Responsvariabele

De variabele waarin we geinteresseerd zijn en die moet worden beschreven met de verklarende variabelen in de regressie-analyse.

Significant

De kans dat een uitkomst berust op toeval. Is de kans heel klein dan is er waarschijnlijk sprake van een echt effect of verschil. Ook wel mate van betrouwbaarheid van de uitkomst genoemd.

Teelt

Type landgebruik in de landbouw, ook wel teelt.

Toetsbare waarneming

Waarde van de meting is groter dan de rapportagerens én boven de norm, of, waarde van meting is groter dan of gelijk aan de rapportagegrens en onder norm.

Verklarende variabele

De variabele waarmee de responsvariabele kan worden beschreven in de regressie-analyse. Zie regressie.

Waarneming

Geaggregeerde metingen binnen periode van 3 jaar in een ruimtelijke eenheid gecombineerd met waarden van verklarende variabelen (landgebruik).