Som Normoverschrijdingen (SNO)

De gesommeerde normoverschrijding (SNO) is een milieukwaliteitsmaat, waarin de mate van normoverschrijdingen worden gesommeerd over alle gemeten stoffen op één meetmoment op een meetpunt. Deze  maat speelde een belangrijke rol in de evaluatie van de beleidsdoelstellingen voor de periode 1998-2010. In het geval van de bestrijdingsmiddelen zijn gemeten gehaltes getoetst aan het JG-MKN/MTR (in de onderstaande formule afgekort als econorm = ecotoxicologische norm) vanaf 2014 (daarvoor op basis van het Verwaarloosbaar Risico, VR). De gesommeerde normoverschrijding (SNO) voor deze stoffen is dan ook als volgt berekend:

SNO_2014_v2

De gesommeerde normoverschrijding wordt per monster berekend met de bovenstaande formule. Hierbij wordt een ondergrens van het aantal gemeten stoffen aangehouden van tien. Gesommeerd wordt over alle stoffen waar meetgegevens voor beschikbaar zijn, waarbij aangetekend dient te worden dat indien de concentratie voor een bepaalde stof kleiner was dan de ecotoxicologische norm, de numerieke bijdrage van deze stof aan de indicator gelijk gesteld werd aan 0. Meetwaardes die kleiner waren dan de rapportagegrens hebben voor de berekening van de SNO de waarde ‘0’ gekregen, hoewel de werkelijke concentratie boven de ecotoxicologische norm, kan hebben gelegen. Deze procedure leidt er toe dat metingen die gerapporteerd worden als zijnde lager dan de rapportagegrens terwijl de feitelijke gehaltes liggen tussen de ecotoxicologische norm en de rapportagegrens, ten onrechte zorgen voor een verlaging van de SNO-waarde. Voor de aggregatie wordt gebruik gemaakt van de 90 percentiel berekeningen.

Referentie

Peijnenburg, W.J.G.M., H.A. den Hollander, R. Luttik, D. van de Meent & D. de Zwart, 2000. Ontwikkeling en toepassing van een Milieukwaliteitsindicator Bestrijdingsmiddelen. RIVM rapport 607880 002