In het nieuws

November 2018: Twee kaarten van de Bestrijdingsmiddelenatlas in de Atlas Leefomgeving

Vanaf september 2018 is met een on-line webservice de Atlas Leefomgeving (www.atlasleefomgeving.nl/kaarten) gekoppeld aan de Bestrijdingsmiddelenatlas. De Atlas Leefomgeving, van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, geeft informatie over milieu en gezondheid. Het bevat o.a. geografische informatie over uitlopende thema’s van lucht tot bodem en van recreatie tot veiligheid.

Er zijn inmiddels twee kaarten opgenomen: de kaart met de ‘som normoverschrijdingen’ en de kaart ‘percentage normoverschrijdende stoffen’. De eerste geeft de máte weer waarin bestrijdingsmiddelen de waterkwaliteitsnorm (JG-MKN of MTR) overschrijden, de tweede presenteert een maat voor het áántal gemeten stoffen dat die norm overschrijdt. Deze kaarten zijn nu te combineren met andere kaarten uit de Atlas Leefomgeving, zoals over de inrichting van gebieden, ecologische kwaliteit, perceelinformatie enzovoorts. Deze samenwerking biedt nieuwe kansen voor bredere toepassing van de norm getoetste monitoringsgegevens van bestrijdingsmiddelen. We onderzoeken de mogelijkheden voor koppeling van meer kaarten uit de bestrijdingsmiddelenatlas.

September 2018: Bestrijdingsmiddelenatlas in een modern jasje ?

De Bestrijdingsmiddelenatlas (BMA) bestaat als website al 15 jaar. Elk jaar vinden er stapsgewijs kleinere en grotere veranderingen plaats. Dit najaar zal een regionale versie van de BMA worden gelanceerd, met name als instrument voor overleg tussen agrariers en waterschappen over lokale en regionale problemen met bestrijdingsmiddelen. Ook zal volgend jaar, - onder de motorkap-,  een nieuw databasemanagementsysteem (SQL-SE) worden toegepast zodat beter en sneller kan worden omgegaan met meer data en producten. Daarnaast is in de zomer van 2018 een enquete gehouden onder de belangrijkste gebruikers van de BMA naar andere wensen voor de toekomst. Hoe moet de BMA in de toekomst eruit zien en functioneren? Hierover wordt 8 november 2018 ’s ochtends een workshop gehouden met onderzoekers en overheid. Mocht u voor de workshop ook belangstelling hebben, neem dan vooral contact met ons op.

Maart 2018:  Bestrijdingsmiddelenatlas in het nieuws

Begin 2018 is de Bestrijdingsmiddelenatlas (BMA) veelvuldig in het nieuws geweest. Naar aanleiding hiervan is op de website van de Helpdesk Water een bericht geplaatst met informatie over de openbaarheid van metingen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en het toetsen van metingen aan de norm, zie: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/gewasbescherming/monitoring-toetsing/.
De Helpdesk Water is een site van de Rijksoverheid (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) in samenwerking met Rijkswaterstaat, Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten  en Unie van Waterschappen. Daarnaast zijn de brieven aan de Kamer bijgevoegd. In deze twee brieven (1) en (2)  worden de vragen beantwoord die door Tweede Kamerleden zijn gesteld over dit onderwerp.

Januari 2018: In memoriam Ton der Linden (RIVM)

Droevig nieuws. Ton van der Linden is geheel onverwacht op 25 januari 2018 op zijn werk (RIVM) overleden. Ton was een expert op het gebied van bestrijdingsmiddelen. Hij hielp de bestrijdingsmiddelenatlas altijd met grote passie. Hij was altijd snel en betrouwbaar. De medewerkers van de bestrijdingsmiddelenatlas zullen hem missen.

Het BMA-team

October 2017: Update 2016 en GGDOE

In 2017 heeft de update met meetgegevens van 2016 plaatsgevonden. Daarnaast is de belangrijkste aanpassing dat voor de Tweede nota Duurzame Gewasbescherming ‘Gezonde gewassen, duurzame oogst’ (GGDOE) trendgrafieken zijn toegevoegd van de percentages normoverschrijdingen met daarin weergegeven de referentie- en de doelwaarden voor de tussen- en eindevaluatie (zie ook rapport).

October 2017: Samenwerkingsovereenkomst getekend voor Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater

De jarenlange samenwerking tussen Rijkswaterstaat en het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden werd op 20 oktober 2017 bekrachtigd met de ondertekening van een langjarige samenwerkingsovereenkomst bij het proefslotencomplex ‘Living Lab’ te Leiden.

Lees meer in het persbericht

Juli 2016: Publicatie: 'Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater tot en met februari 2016'

De gemeten concentraties van het insecticide imidacloprid in het oppervlaktewater vanuit de glastuinbouw gaan geleidelijk iets omlaag, maar overschrijden nog steeds flink de normen. Dat blijkt uit een analyse van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) – Universiteit Leiden. Dit rapport is de directe aanleiding voor het verbod op imidacloprid dat staatssecretaris van Dam op woensdag 6 juli heeft uitgevaardigd.

December 2015: Bestrijdingsmiddelenatlas uitgebreid en vernieuwd

Voor de Tweede nota duurzame gewasbescherming periode 2013-2023 is de Bestrijdingsmiddelenatlas uitgebreid met een aantal producten om de veranderingen in de ecologische waterkwaliteit en drinkwaterkwaliteit te kunnen volgen. Hiervoor zijn o.a. de resultaten van het Landelijke Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen in de Bestrijdingsmiddelenatlas geïntegreerd.

Daarnaast zijn ook enkele technische verbeteringen doorgevoerd. De belangrijkste het sneller tonen van de kaarten met de resultaten alsmede de mogelijkheid om met een tiptool in de kaart ook productinformatie op te vragen, b.v. de absolute mate van normoverschrijding per meetpunt bij de kaartproducten van de tweede nota gewasbescherming.

April 2014: Bestrijdingsmiddelenatlas vernieuwd

layout_v3Al ruim tien jaar is informatie over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Nederland via de online atlas te vinden. Op de site vinden onderzoekers en beleidsmakers waar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater worden gemeten, waar en wanneer normen worden overschreden en wat de belangrijkste probleemstoffen zijn. De functionaliteit van de site is onlangs flink toegenomen zodat de site nog beter kan worden ingezet in het regionale en nationale milieubeleid.

Nieuwe functionaliteiten

De lay-out van de website is gemoderniseerd waardoor producten beter worden gevonden. Dankzij nieuwe kleurstellingen en presentaties is het voor de gebruiker van de site makkelijker geworden om een bepaalde stof te selecteren en worden alleen relevante keuzes in menu’s getoond.  Een van de nieuwe features is de koppeling tussen landgebruik en bestrijdingsmiddelen.

Persbericht


Juli 2012: Publicatie: ‘Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit’

Bmboek _coverHet Nederlandse water is schoner, maar het kan beter! In het Nederlandse oppervlakte water komen flink minder bestrijdingsmiddelen voor dan enkele decennia geleden maar de behaalde winst dateert voornamelijk van vóór 2001; de laatste tien jaar is nauwelijks nog verbetering geboekt. Maar dat kan wel. Een à twee procent van het landbouwareaal zorgt nu voor de grootste problemen. Dit staat in ‘Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit’, een boek onder redactie van Geert de Snoo en Martina Vijver, onderzoekers van de Universiteit Leiden.

 

 

 

Juni 2012: De Bestrijdingsmiddelenatlas valt in de prijzen!

Martina Vijver van het Centrum voor Milieukunde Leiden (CML) ontvangt De Rob Faasen Wisseltrofee. De wisseltrofee, ook wel 'De Faas' genoemd, is bedoeld voor het stimuleren van onderscheidende activiteiten op het gebied van waterkwaliteit en gewasbeschermingsmiddelen. Dr. ing. Martina Vijver ontvangt deze prijs voor haar effectieve inzet om een landelijk beeld van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater te bieden. De Bestrijdingsmiddelenatlas is een belangrijk instrument om het landelijke beeld te presenteren.
Het CML is een onderzoeksinstituut op het gebied van milieuvraagstukken gelieerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. 

Persbericht