Typen Monitoringslocaties

In de Bestrijdingsmiddelenatlas wordt gebruik gemaakt van verschillende typen monitoringslocaties, zie onderstaande tabel.

TypeMeetpunten
Alle monitoringlocaties alle meetpunten
Diagnostische monitoring alle meetpunten behalve de Toestand en Trend meetpunten en de Operationele monitoring meetpunten
Drinkwaterinnamepunten alleen de meetpunten op de drinkwaterinnamepunten (geen keuzeoptie bij instellingen)
Landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen alleen de meetpunten in dit landelijk meetnet (geen keuzeoptie bij instellingen)
Toestand en Trend alleen de meetpunten van de Toestand en Trend monitoring
Toestand en Trend + Operationeel alleen de meetpunten van de Toestand en Trend monitoring en de Operationele Monitoring

De Drinkwaterinamepunten worden alleen getoond bij de keuze voor toetsing aan de Drinkwaternorm. Er is derhalve geen noodzaak om Drinkwaterinnamepunten als keuzeoptie bij de instellingen aan te bieden.

De Landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelenpunten worden alleen gebruikt bij de Evaluatie Tweede nota duurzame gewasbescherming 2013-2023 en niet als keuzeoptie (meer) getoond bij de instellingen.

De Kaderrichtlijnwater kent drie typen monitoring:

  • de Toestand en Trend monitoring waarvan de resultaten eens per 6 jaar aan de EU gemeld moeten worden,
  • de Operationele Monitoring die jaarlijks moet plaatsvinden in de waterlichamen en
  • alle overige metingen, waaronder de metingen voor Nader Onderzoek.

De Toestand en Trend monitoring en de Operationele Monitoring vindt plaats op vaste meetpunten, net als de Drinkwatermeetpunten. Meetpunten zijn dus in te delen op grond van het monitoringsysteem waartoe ze behoren: Toestand en Trend meetpunten, Operationele Monitoring meetpunten en de overige: diagnostische meetpunten.

Het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM) is een bijzonder meetnet om op een gestandaardiseerde manier het aantal normoverschrijdingen in de tijd te volgen, voor de Tweede nota duurzame gewasbescherming periode 2013-2023. Hierbij wordt  elk van de 106 meetpunten gekenmerkt door een type landgebruik en regio. In de bijgevoegde tabel zijn alle meetpunten van het LM-GBM opgenomen, inclusief de vervallen en vervangende meetpunten en de toewijzing aan meetreeksen. Afhankelijk van het type landgebruik moet een reeks van gewasbeschermingsmiddelen op een vast aantal momenten worden gemeten. Zie voor meer informatie de pagina Toelichting – Berekeningen – Evaluatie Tweede nota duurzame gewasbescherming 2013-2023 en ook de diverse rapportages van het LM-GBM op de rapportage pagina. De resultaten van het LM-GBM worden gepresenteerd in een aparte productgroep in de  Atlas – Evaluatie Tweede nota duurzame gewasbescherming 2013-2023.